Site Overlay

Projekt „NOWY DIALOG- badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych” POWR.02.20.00-000009/18 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy osób osadzonych w zakładach karnych poprzez przeprowadzenie 4 badań o zasięgu ogólnopolskim i upowszechnienie i zaprezentowanie wyników badań i analiz na forum instytucji dialogu społecznego.
Realizacja i upowszechnienie 4 odrębnych badań obejmie:
1. Ocenę aktualnego stanu kształcenia zawodowego i pracy osób osadzonych w zakładach karnych w kontekście pozyskania przez pracodawców wykwalifikowanych zawodowo i kompetentnych pracowników
2. Ocenę szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w ZK w kontekście ich rozwoju zawodowego i osobowego w ocenie wychowawców penitencjarnych, psychologów i pracodawców
3. Ocenę szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w ZK w kontekście ich współpracy z pracodawcami i współpracownikami.
4. Analizę postaw przedsiębiorców wobec zatrudniania osób osadzonych w kontekście potrzeb i wymagań rynku pracy.