Site Overlay

Polityka prywatności

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Pracodawcy Ziemi Lubelskiej informują: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcje instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rzowój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4 00-926 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji międzynarodowej konferencji pt. „Nowy Dialog szkolenie i zatrudnienie osób pozbawionych wolności – nowoczesny model readaptacji społecznej”.

3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

5. Dane przechowywane będą przez okres dziesięciu lat od dnia rejestracji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt mailowy: projektnowydialog@gmail.com